Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

ПРЕДСТАВЯНЕ

www.eurogas-varna.com е интернет страница, чийто собственик е фирма Еврогаз 3000 ООД.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

О1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.eurogas-varna.com на своя или друг компютър или устройство.

О2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.eurogas-varna.com, от първоначалното влизане до напускането на www.eurogas-varna.com. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.eurogas-varna.com.

О3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.eurogas-varna.com.

О4. Потребителите на www.eurogas-varna.com нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

О5. Потребителите на www.eurogas-varna.com имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.eurogas-varna.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.

О6. Всеки потребител е длъжен:
- т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Еврогаз 3000 ООД услуги.
- т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
- т.3 Да уведомява незабавно Еврогаз 3000 ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
- т.4 Да не извършва злоумишлени действия.

О7. Съдържанието на www.eurogas-varna.com не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от Еврогаз 3000 ООД.
- т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.eurogas-varna.com без изрично разрешение на Еврогаз 3000 ООД.
- т.2 Потребителите на www.eurogas-varna.com нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.eurogas-varna.com.
- т.3 Потребителите на www.eurogas-varna.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.eurogas-varna.com, без изрично писмено разрешение на Еврогаз 3000 ООД.

О8. Потребителите нямат право да претоварват www.eurogas-varna.com с фиктивни заявки или друга информация (flood).

О9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.eurogas-varna.com порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

О10. Еврогаз 3000 ООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

О11. www.eurogas-varna.com събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.eurogas-varna.com, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.eurogas-varna.com, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.

О12. Еврогаз 3000 ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

О13. Еврогаз 3000 ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.eurogas-varna.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Еврогаз 3000 ООД.

О14. Еврогаз 3000 ООД не носи отговорност за:
- Съдържанието на рекламите, публикувани на www.eurogas-varna.com.
- Мненията изразени във форумите (коментарите).
- Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.eurogas-varna.com.

O15. Еврогаз 3000 ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.eurogas-varna.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.eurogas-varna.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

О16. Еврогаз 3000 ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Еврогаз 3000 ООД да прекратява, спира или променя предоставяните услуги. Еврогаз 3000 ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.eurogas-varna.com.

О17. Еврогаз 3000 ООД може да осигури публикуване на www.eurogas-varna.com на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Еврогаз 3000 ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Еврогаз 3000 ООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

О18. Еврогаз 3000 ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.eurogas-varna.com.

O19. Информацията в www.eurogas-varna.com може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ

O20. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

O21. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.

O22. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Еврогаз 3000 ООД. Еврогаз 3000 ООД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Еврогаз 3000 ООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях.

O23. Координатите на www.eurogas-varna.com са следните :

Еврогаз 3000 ООД
9000 гр.Варна
бул. Цар Освободител 275
Тел: 052-33-51-79